Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba - nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, kurios uždaviniai yra gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą gaisro metu, vykdyti pirminius gelbėjimo darbus, kilus avarijoms ir stichinėms nelaimėms, teikti kitą neatidėliotiną pagalbą ekstremalių įvykių, bei situacijų atvejais.

 

Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba atlieka šias funkcijas:

 

  • Gaisrų gesinime atlieka pirminius veiksmus, dalyvauja avarijų, stichinių nelaimių, ekstremalių situacijų padarinių likvidavime. 
  • Atsako už Kėdainių rajono priešgaisrinės tarnybos padalinių kovinę parengtį, pavestų funkcijų vykdymą. 
  • Organizuoja Kėdainių rajono priešgaisrinės tarnybos darbuotojų mokymą, bei kvalifikacijos kėlimą.

 

  • Dalyvauja Kėdainių PGT organizuojamose taktinėse pratybose.
  • Kontroliuoja priešgaisrinius vandens telkinius bei privažiavimus prie jų, teikia privalomus nurodymus vandens telkinių savininkams nustatytiems trūkumams pašalinti.
  • Bendradarbiauja su Kėdainių rajono avivaldybės administracija, Kėdainių PGT, Kėdainių rajono policijos komisariatu, dujų, elektros, vandens tiekimo tarnybomis, gesinant gaisrus ir vykdant pirminius gelbėjimo darbus.

 

  • Atlieka patikėjimo teise valdomų ir naudojamų pastatų remontą, eksploatuoja juos ekonomiškai, panaudodama tam skirtas lėšas.
  • Rūpinasi gaisrinės ir specialiosios technikos, bei įrangos įsigijimu, eksploatacija, remontu, užtikrina pavaldžių padalinių ūkinę ir finansinę veiklą.
  • Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais priskirtas funkcijas.