1. 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2. Dėl ataskaitų prie metinio balanso pateikiamų ataskaitų sąrašas

3. Finansinės būkles ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

3.1. Finansinės būkles ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

4. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

5. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

6. Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

6.1. Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

7. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 sausio 2d.- gruodžio 31d.

7.1. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 sausio 2d.- gruodžio 31d.

7.2. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 sausio 2d.- gruodžio 31d.

7.3. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 sausio 2d.- gruodžio 31d.

7.4. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 sausio 2d.- gruodžio 31d.

7.5. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 sausio 2d.- gruodžio 31d.

7.6. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 sausio 2d.- gruodžio 31d.

8. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

9. Nematerialusis turtas

10. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

11. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

12. Informacija apie išankstinius apmokėjimus

13. Informacija apie per vienierius metus gautinas sumas

14. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

15. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį.

16. Finansavimo sumų likučiai

17. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

18. Atidėjiniai pagal jų paskirtį

19. Atidėjinių paskirtis

20. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

21. Darbo užmokėsčio ir socialinio draudimo sąnaudos

22. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

23. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus eurais ir užsienio valiutomis