1. Finansinės būklės ataskaita 2017-12-31 d.

1.1. Finansinės būklės ataskaita 2017-12-31 d. (tęsinys)

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2017-12-31 d.

3. Grynojo turto pokyčio ataskaita 2017-12-31 d.

4. Pinigų srautų ataskaita 2017-12-31 d.

4.4. Pinigų srautų ataskaita 2017-12-31 d. (tęsinys)

5. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

5.1. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

5.2. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

5.3. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

5.4. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

5.5. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

5.6. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

6. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

7. Nematerialinis turtas

8. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

9. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

10. Informacija apie išankstinius apmokėjimus

11. Informacija apie per vienierius metus gautinas sumas

12. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

13. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

14. Finansavimo sumų likučiai

15. Atidėjiniai pagal jų paskirtį

16. Atidėjinių paskirtis

17. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

18. Darbo užmokėsčio ir socialinio draudimo sąnaudos

19. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

20. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus eurais ir užsienio valiutomis

21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

22. Ataskaitų prie 2017 metinio balanso sąrašas